PŁYN BROS MAX 25% DEET NA KOMARY MESZKI I KLESZCZE 50ml

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Bros - repelenty
 • Dostępność: Jest Jest  (8 szt.)
  Czas realizacji: 24-48 h
 • szt.
 • 12,90 zł / szt.

Płyn na komary i kleszcze MAX 25% DEET 50ml

BROS płyn MAX na komary i kleszcze 25% DEET

Płyn bardzo skutecznie odstrasza komary (w tym tropikalne, które przenoszą malarię i gorączkę zachodniego Nilu), kleszcze i meszki. Zabezpiecza przed komarami pospolitymi aż do 8 h, oraz kleszczami do 5 h. Dzięki wyjątkowo wysokiemu stężeniu substancji odstraszającej, preparat działa dłużej niż większość dostępnych na rynku produktów do ochrony przed komarami. Opakowanie jest bardzo ekonomiczne. Płyn trafia w miejsca narażone na ukąszenia przez co jest bardzo wydajny i dużo oszczędniejszy niż środki w sprayu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Substancja: DEET 25,77 g/100 g - 25,7%

Pojemność: 50ml

Preparat BROS to odpowiedni środek dla:

 • wojskowych, harcerzy, survivalistów
 • leśników,
 • turystów (podróżujących po Polsce i świecie)
 • wędkarzy

SPOSÓB UŻYCIA:

Środki ostrożności:

Nie stosować na skaleczoną lub podrażnioną skórę. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi i oczami. Umyć ręce przed jedzeniem, piciem, żuciem gumy, paleniem lub korzystaniem z toalety. Po powrocie z zewnątrz preparat zmyć wodą z mydłem a odzież wyprać. Produkt w rzadkich przypadkach może powodować wystąpienie podrażnienia skóry. Ewentualne ślady na ubraniach są łatwe do usunięcia - znikają po pierwszym praniu. Nie stosować na materiałach syntetycznych i skórzanych, nie opryskiwać mebli, powierzchni plastikowych, lakierowanych, malowanych oraz zegarków. Uwaga H226 Łatwopalna ciecz i pary. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami.

Stan: NOWY