Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep-arsenal.pl

 1. Sprzedawca: Maciej Milewski prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą Maciej Milewski SKLEP ARSENAŁ wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dostępny pod adresem: 42-425 Kroczyce, Piaseczno 24B, pod numerem NIP: 6252243998, REGON: 240608827
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  1. Pod numerem telefonu: 605 589 132 (koszt połączenia według taryfy operatora).
  2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@sklep-arsenal.pl

 

Sklep firmowy znajduje się w Będzinie na Alei Hugona Kołłątaja 28. Firma czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00 W soboty oraz w święta i długie weekendy firma jest nieczynna.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie sklep-arsenal.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany i pochodzi z demobilu wojskowego (sprzęt wojskowy używany).

Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: www.sklep-arsenal.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami. 

 

UWAGA: Specjalne informacje dotyczące zakupu sprzętu demobilowego (używanego wycofanego z użytku wojskowego) - §10

 

§1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.sklep-arsenal.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep-arsenal.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną {{hurtową oraz przyjmuje do realizacji Zamówienia specjalistyczne}} za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
 5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  1. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
  3. Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.
 7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

 

§3 Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w zakładce "koszty i sposoby dostaw" dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 

§4 Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 8. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta (w chwili wpływu środków na konto sklepu) lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.
 9. W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 11. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski.

 

§5 Sposoby płatności za Zamówienie

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  3. Płatność przelewem - szybkie płatności za pośrednictwem platformy: CaschBill
 2. Rachunek Sprzedawcy:
  1. Bank: Bank Pocztowy
  2. Numer rachunku: 46 1320 1537 4137 0489 2000 0001

 

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  1. Kurier Poczty Polskiej
  2. Poczta Polska przesyłka 48h
  3. Paczkomaty InPOST
 3. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy w wysokości wskazanej w zakładce "koszty i sposoby dostaw" dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 5. Jeśli kwota Zamówienia jest większa niż 300 zł, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.
 6. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.

 

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Odstąpienie od umowy’’ oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
 6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 8. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.
  1. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym.
  2. W takiej sytuacji Konsument pokrywa koszty dostawy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§8 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. Pisemnie na adres Sprzedawcy: MACIEJ MILEWSKI Sklep Arsenał, Piaseczno 24B, 42-425 Kroczyce.
  2. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: kontakt@sklep-arsenal.pl
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres.
  3. Adres e-mail.
  4. Datę złożenia zamówienia.
  5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
  6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
 7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 8. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 10. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.

 

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl
  4. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 10. Specjalne informacje dotyczące zakupu sprzętu demobilowego (używanego wycofanego z użytku wojskowego).


    10.1. Demobil jest towarem wycofanym z użytku wojskowego, używanym i udostępnionym do sprzedaży bez specjalnych zezwoleń na rynku cywilnym.

    10.2. Demobil jest to wyposażenie i sprzęt wojskowy (np. odzież, wyposażenie indywidualne żołnierza, wyposażenie baz wojskowych i magazynów). Sklep Arsenał NIE sprzedaje broni i wyposażenia wojskowego na których obrót i sprzedaż niezbędne jest posiadanie koncesji na obrót bronią i amunicją.

    10.3. Dokonując zakupu towaru wycofanego z użytku wojskowego należy wziąć pod uwagę iż jest to towar używany i różni się w znacznym stopniu od nowego. Należy rozważyć możliwość jego przyszłej ew. reklamacji. Jeżeli przedmioty zakupione w sklepie „ARSENAŁ” różnią się w znacznym stopniu od przedstawionych na zdjęciach, lub doszło do pomyłki i zamienienia towarów podczas wysyłki, lub zostały uszkodzone w trakcie transportu istnieje możliwość reklamacji, która będzie rozpatrywana w każdym przypadku indywidualnie.

    10.4. Kupując towar wycofany z jednostek wojskowych (demobil) należy liczyć się z tym, że nawet w stopniu BDB/DB w większości posiada wybrakowania i ślady mniejszego lub większego użytku (zaciągnięcia materiału, lub sprane kolory, ślady po wykonaniu napraw, cerowania itp) – w takim wypadku reklamacje nie będą uwzględniane.

    10.4. Przy zakupie sprzętu demobilowego wciąż obowiązuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (§4.1)

    10.5. Dokładamy wszelkich starań, aby towar demobilowy prezentowany w sklepie nie odbiegał od towaru który dostarczamy do Państwa. Niestety nawet indywidualne ustawienia monitora mają wpływ na odcień niektórych kolorów.

    10.6. Towar, który dla Państwa dostarczamy jest selekcjonowany pod względem zużycia i wybierany tylko ten, który jest w stanie bardzo dobrym/dobrym i będzie bezproblemowo spełniał swoje przeznaczenie. Zapewniamy, że towar taki będzie służył przez długi okres czasu, mimo że jego wygląd wizualny nie zawsze może być atrakcyjny.

    10.7. Sprzedajemy również sprzęt uszkodzony nienadający się do użytku lub do samodzielnej naprawy, lub z przeznaczeniem na części zapasowe, Informacja o takim sprzęcie jest WYRAŹNIE podana w opisie przedmiotu. Cena takiego towaru jest kilkunastokrotnie niższa niż cena sprawnego sprzętu demobilowego. W wypadu sprzedaży takiego towaru jego ew. reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie.

    10.8. Pamiętajmy, że w wyniku różnego stopnia zużycia sprzętu wojskowego ocena jego faktycznego stanu jest naszą indywidualną oceną. Aby umożliwić lepsze rozeznanie się w stanie towaru używanego wprowadziliśmy stopnie zużycia:

     Stan 6 lub jak nowy, towar wycofany z jednostek, ale w stanie magazynowym bez widocznych śladów użycia. Może być zakurzony od magazynowania lub posiadać ślady transportu.

    Stan 5 lub bardzo dobry, towar używany ale w bardzo małym stopniu, w pełni sprawny, w wypadku odzieży to głównie sprzęt koszarowy nie używany w warunkach bojowych i poligonowych.

    Stan 4 lub dobry, towar z normalnymi śladami użycia. Możliwa większa ilość zaciągnięć materiału lub przetarcie materiału, możliwe ślady napraw, sprane kolory kamuflażu. Sprzęt w pełni użytkowy i sprawny wymagający najczęściej odświeżenia, idealny do treningów, używania w trudnym terenie lub w trudnych warunkach gdzie zwykła odzież czy sprzęt szybko się niszczy, a ich wymiana jest kosztowna.

    Stan 3 lub dostateczny, sprzęt mocno zużyty, używany długo w trudnym terenie, wymagający drobnych napraw, odświeżenia.

    Stan 2 lub uszkodzony, sprzęt zniszczony, niezdatny do użytku bez przeprowadzenia, poważnych napraw lub sprzęt na części (np. z uszkodzonego plecaka można odzyskać pełnowartościowe klamry, taśmy, stelaż, a nawet materiał).

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pomocą korespondencji email.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego.
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.