PŁYN MAX 50% DEET NA KOMARY MESZKI I KLESZCZE 130ml

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Bros - repelenty
 • Dostępność: Na ukończeniu Na ukończeniu  (1 szt.)
  Czas realizacji: 24-48h
 • szt.
 • 29,99 zł 19,00 zł / szt.

Płyn na komary i kleszcze MAX 50% DEET

WYPRZEDAŻ DATA WAŻNOŚCI MAJ 2024

BROS płyn MAX na komary i kleszcze 50% DEET

Płyn bardzo skutecznie odstrasza komary (w tym tropikalne, które przenoszą malarię i gorączkę zachodniego Nilu), kleszcze i meszki. Zabezpiecza przed komarami pospolitymi aż do 12 h, komarami tropikalnymi i meszkami do 10 h oraz kleszczami do 9 h. Dzięki wyjątkowo wysokiemu stężeniu substancji odstraszającej, preparat działa dłużej niż większość dostępnych na rynku produktów do ochrony przed komarami. Opakowanie jest bardzo ekonomiczne. Płyn trafia na miejsca narażone na ukąszenia przez co jest bardzo wydajny i dużo oszczędniejszy niż środki w sprayu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Nie używać poniżej 17 roku życia! (duże stężenie DEET).

Substancja: DEET 50 g/100 g - 50%

Pojemność: 130ml

Preparat BROS to odpowiedni środek dla:

 • wojskowych, harcerzy, survivalistów
 • leśników,
 • turystów (podróżujących po Polsce i świecie)
 • wędkarzy

SPOSÓB UŻYCIA:

Środki ostrożności:
Stosować raz dziennie u osób powyżej 17 roku życia.

Nie stosować na skaleczoną lub podrażnioną skórę. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi i oczami. Umyć ręce przed jedzeniem, piciem, żuciem gumy, paleniem lub korzystaniem z toalety. Po powrocie z zewnątrz preparat zmyć wodą z mydłem a odzież wyprać. Produkt w rzadkich przypadkach może powodować wystąpienie podrażnienia skóry. Ewentualne ślady na ubraniach są łatwe do usunięcia - znikają po pierwszym praniu. Nie stosować na materiałach syntetycznych i skórzanych, nie opryskiwać mebli, powierzchni plastikowych, lakierowanych, malowanych oraz zegarków. Uwaga H226 Łatwopalna ciecz i pary. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami.

Stan: NOWY